Zwrot podatku

odzyskiwanie podatku z USA, UK i Irlandii

RoTax - Odzyskamy dla Ciebie 100% Twojego podatku z USA ... najtaniej

FAQ

1. Jakie stawki podatkowe obowiązują w Irlandii?

W Irlandii obowiązuje opodatkowanie progresywne ze stawkami 21% (w sytuacji kiedy dochody podatnika nie przekroczyły 35.400 EUR) oraz 40% (dla dochodów w wysokości przekraczającej 35.400 EUR).

2. Co to jest Tax Credit ?  

Tax Credits są to konkretne kwoty pieniężne, które w zależności od sytuacji podatnika są mu przyznawane i służą zmniejszeniu zobowiązania podatkowego o wysokość która podatnikowi przysługuje (ulga podatkowa). 

3. Skąd podatnik ma wiedzieć jaka jest wysokość Tax Credit’u mu przysługująca? 

Wysokość ta jest ustalana przez Revenue a informacja o niej wysyłana do zainteresowanego oraz pracodawcy w postaci Certificate of Tax Credit and Standard Rate Cut-Off-Point. 

4. Co to jest Standard Rate Cut-Off Point?

  Jest to wysokość dochodów do jakiej obowiązuje podatnika podstawowa (21%) stawka podatkowa, a po której przekroczeniu nadwyżka zostaje opodatkowana stawką podwyższoną (40%).  

5. Co to jest podatek zastępczy (Emergency Tax) ?

Podatek zastępczy nie jest żadnym dodatkowym podatkiem płaconym przez podatnika. Jest to podatek dochodowy, który nazwę zastępczy bierze stąd, iż przy  jego obliczeniu zastosowanie ma zastępcza podstawa opodatkowania. Sytuacja taka występuje w sytuacji gdy: 
 1. pracodawca nie otrzymał od pracownika Certificate of Tax Credit and Standard Rate Cut-Off Point, Tax Deduction Card lub formularza P45 od poprzedniego pracodawcy dotyczącego roku bieżącego; lub
 2. pracownik dostarczył pracodawcy formularz P45 wraz z informacją, iż zastosowanie będzie miała zastępcza podstawa opodatkowania; lub
 3. pracownik dostarczył pracodawcy formularz P45 bez numeru PPS oraz informacji że zastosowanie będzie miała zastępcza podstawa opodatkowania. 

6. Czy prawdą jest że płacenie podatku zastępczego jest niekorzystne dla podatnika?

Generalnie Tak. Pracownik, odprowadzając co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy ma prawo zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego (miesięcznego) o wysokość tax credit’u  przyznanego mu przez Revenue (proporcjonalnie) . W sytuacji kiedy pracodawca stosuje zastępczą podstawę opodatkowania, po pierwsze odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy z wykorzystaniem stawki 40%, a dodatkowo nie wykorzystuje w pełni tax credit’u przysługującego pracownikowi. Oczywiście w rozliczeniu rocznym cała nadwyżka zostaje zwrócona pracownikowi, ale biorąc pod uwagę fakt iż 1 EUR dziś jest warte więcej aniżeli 1 EUR 31 grudnia, rozwiązanie takie jest dla podatnika niekorzystne.  

7. Co to jest formularz P60 ?

Formularz P60 jest odpowiednikiem polskiego PIT 11. Jest to formularz wydawany przez pracodawcę pracownikowi pozostającemu w stosunku zatrudnienia na dzień 31 grudnia. W formularzu tym wyszczególniona jest kwota zarobków brutto, osiągniętych przez pracownika w danym roku podatkowym, jak również wysokości zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne itp. 

8. Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest wystawiany przez pracodawcę pracownikowi w momencie ustania stosunku pracy. Formularz P45 może być przydatny: 

 1. do ubiegania się o zwrot podatku w okresie pozostawania bez pracy;
 2. do ubiegania się o świadczenia socjalne;
 3. do przedstawienia nowemu pracodawcy celem uniknięcia płacenia podatku zastępczego.

9. Czy warto za wszelką cenę uzyskać od pracodawcy formularz P45? 

Tak, ponieważ przedkładając go nowemu pracodawcy unika się płacenia podatku w formie zastępczej . Wady podatku zastępczego-patrz pyt.6  

10. Czy w sytuacji kiedy pozostając w stosunku pracy podejmuję dodatkowe zatrudnienie powinienem dopełnić jakichkolwiek dodatkowych formalności?

Tak. W sytuacji kiedy pozostając w stosunku pracy lub pobierając świadczenia socjalne podatnik podejmuje dodatkowe zatrudnienie, w celu uniknięcia płacenia podatku zastępczego powinien on niezwłocznie zwrócić się do Revenue z prośbą o wydanie  nowego Certificate of Tax Credit and Standard Rate Cut-Off Point, po jednym dla każdego z pracodawców.  

11. Ile wynosi górna granica rocznych zarobków brutto przy której przysługuje 100 % zwrot zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w formie zaliczek?

Wykorzystując zupełnie podstawowe rozwiązanie 100% zwrot przysługuje w sytuacji kiedy roczne zarobki brutto nie przekroczyły 17.600 EUR. Limit ten może być wyższy w sytuacji kiedy Revenue przyzna podatnikowi dodatkowe Tax Credits (informacja o tym zawarta jest w   Certificate of Tax Credit and Standard Rate Cut-Off Point).  

12. Czy można ubiegać się o zwrot podatku za lata poprzednie?

Tak. Możliwe jest ubieganie się o zwrot za okres 3 lat wstecz. 

13. Jak długi jest okres oczekiwania na czek?

Czek ze zwrotem podatku przychodzą z reguły w ciągu około 4-10 tygodni. 

14. Jakie dokumenty wymagane są aby ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku?

 • Formularz P60 lub P45 od każdego pracodawcy lub ostatni paystub od każdego pracodawcy

15. Jak wygląda procedura zwrotu?

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 2. W ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo do podpisania umowę. Prosimy o jej wydrukowanie i podpisanie w 2 egzemplarzach i odesłanie na nasz adres wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 14. (mailem lub pocztą),
 3. Na podstawie otrzymanych informacji zostanie wypełnione Państwa zeznanie podatkowe, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną. Informacja będzie zawierać dokładną wysokość podatku który zostanie Państwu zwrócony, wysokość prowizji oraz numer konta na który będziecie Państwo mogli dokonać jej wpłaty,
 4. Po dokonaniu wpłaty prowizji deklaracja zostanie wysłana do Irlandii,
 5. Po około 4-10 tygodni na Państwa adres przyjdzie czek ze zwrotem nadpłaconego podatku.

16. W jakiej formie mogę oczekiwać zwrotu podatku?

Najpopularniejszą formą otrzymanego zwrotu jest czek wysyłany przez Inland na adres Klienta w Polsce. Drugą formą otrzymania zwrotu jest przelew na rachunek bankowy w Irlandii. 

17. W jaki sposób można zrealizować Czek?

Czek można zrealizować na dwa sposoby. Można to zrobić „od reki”, należy liczyć się wtedy z wyższą prowizją lub złożyć je do inkasa, co wiąże się z niższą prowizją ale dłuższym okresem oczekiwania. 

18. Jaką prowizję pobiera firma RoTax za świadczoną usługę?

Za naszą usługę pobieramy 8% wartości odzyskanego podatku, niemniej jednak aniżeli 40 EUR. Prowizję pobieramy „z góry”. Przeliczenie na PLN odbywa się w oparciu o kurs średni NBP z dnia, kiedy zostaje Klientowi wysłana informacja o wypełnieniu zeznania oraz wysokości zwrotu który otrzyma. 

ROTAX - Profesjonalna i szybka obsługa.
Jak odzyskać podatek z USA? Zwrot podatków z USA.