Zwrot podatku

odzyskiwanie podatku z USA, UK i Irlandii

RoTax - Odzyskamy dla Ciebie 100% Twojego podatku z USA ... najtaniej

FAQ

1. Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Wielkiej Brytanii?

O zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Wielkiej Brytanii można ubiegać się po zakończeniu tamtejszego roku podatkowego który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Możliwe jest jednak ubieganie się o zwrot podatku przed końcem roku podatkowego jeśli podatnik jest pewien że nie podejmie pracy na terenie Wielkiej Brytanii do końca roku podatkowego którego dotyczy zwrot.

   

2. Za jaki okres można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku?

   
O zwrot (jeśli taki przysługuje) można ubiegać się nawet za okres 6 lat wstecz, pamiętając o tym że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii różni się od roku kalendarzowego.

3. Czy są jakiekolwiek sankcje za nieterminowe złożenie zeznania ?

   
W sytuacji kiedy podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku Inland Revenue nie nakłada żadnych sankcji.

Natomiast w sytuacji kiedy podatnik musi dokonać dopłaty podatku, termin złożenia zeznania i dokonania tej dopłaty upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym przypada koniec roku podatkowego. W sytuacji niedopełnienia tego obowiązku Inland Revenue nalicza karę za zwłokę w wysokości 100 funtów za każde pół roku zwłoki.

4. Co to jest formularz P60 ?

Formularz P60 jest odpowiednikiem polskiego PIT 11. Jest to formularz wydawany przez pracodawcę pracownikowi pozostającemu w stosunku zatrudnienia na dzień 5 kwietnia. W formularzu tym wyszczególniona jest kwota zarobków brutto, osiągniętych przez pracownika w danym roku podatkowym, jak również wysokości zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne itp. Powinien zostać wystawiony przez pracodawcę nie później niż do końca czerwca danego roku kalendarzowego.

5. Co to jest formularz P45?

   

Formularz P45 jest wystawiany przez pracodawcę pracownikowi w momencie ustania stosunku pracy.

6. Czy posiadanie P45 lub P60 jest niezbędne do dokonania rozliczenia?

Teoretycznie Tak. Do wypełnienia zeznania wymagane są formularze P45 lub P60 od każdego pracodawcy. W sytuacji braku jednego lub więcej możliwe jest dokonanie rozliczenia na podstawie Statement of earnings letter. Jest to dokument wystawiany przez pracodawcę, zawierający szczegółowe dane co do wysokości zarobków brutto pracownika oraz odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy. Warto dodać, że pracodawca nie ma obowiązku wystawiania takiego dokumentu. Jeśli uzyskanie powyższego nie poskutkuje możliwe jest dokonanie rozliczenia na podstawie ostatniego paycheck’a, pod warunkiem że znajduje się na nim Państwa National Insurance Number (NIN) i kod właściwego Tax Office. W sytuacji kiedy nie możecie Państwo osobiście skontaktować się z pracodawcą, możemy zrobić to w Państwa imieniu. Warto zaznaczyć że rozliczanie się na podstawie ostatniego paycheck’a może znacznie wydłużyć okres oczekiwania na zwrot.

7. Jak długi jest okres oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku?

 

   

Realny czas oczekiwania na zwrot to około 2 miesiące od daty wysłania zeznania do Wielkiej Brytanii. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku formularzy P45 lub P60 od wszystkich pracodawców lub podania niepełnych bądź nieprawdziwych danych.

8. Jakie dokumenty wymagane są do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku?

   
- P45 lub P60 od każdego pracodawcy (lub ostatni paycheck w sytuacji braku P45 lub P60)

9. Jak wygląda procedura zwrotu?

   
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 2. W ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo do podpisania umowę. Prosimy o jej wydrukowanie i podpisanie w 2 egzemplarzach i odesłanie na nasz adres wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 8. (mailem lub pocztą),
 3. Na podstawie otrzymanych informacji zostanie wypełnione Państwa zeznanie podatkowe, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną. Informacja będzie zawierać dokładną wysokość podatku który zostanie Państwu zwrócony, wysokość prowizji oraz numer konta na który będziecie Państwo mogli dokonać jej wpłaty,
 4. Po dokonaniu wpłaty prowizji deklaracja zostanie wysłana do Wielkiej Brytanii,
 5. Po około 8 tygodniach na Państwa adres przyjdzie czek ze zwrotem nadpłaconego podatku.

10. Ile wynoszą stawki podatkowe w Wielkiej Brytanii i czy możliwe jest odzyskanie całości zapłaconego podatku?

   
Odzyskanie całości podatku jest możliwe w sytuacji kiedy zarobki brutto w roku podatkowym 2007/2008 nie przekroczą 5.225 ₤ (5.035 ₤ w roku 2006/2007). Nadwyżka zarobków brutto ponad tę kwotę opodatkowana jest według następujących stawek: 

Stawka podatku Dochód brutto w roku podatkowym (w ₤)
2005/2006 2006/2007 2007/2008
10% 0 - 2.090 0 - 2.150 0 - 2.230
22% 2.091- 32.400 2.151 - 33.300 2.231 - 34.600
40% ponad 32.400 ponad 33.300 ponad 34.600
 


11. W jakiej formie mogę oczekiwać zwrotu podatku?


Najpopularniejszą formą otrzymanego zwrotu jest czek wysyłany przez Inland Revenue na adres Klienta w Polsce. Drugą formą otrzymania zwrotu jest przelew na rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii.

12. W jaki sposób można zrealizować czek?

Czek można zrealizować na dwa sposoby. Można to zrobić „od reki”, należy liczyć się wtedy z wyższą prowizją lub złożyć je do inkasa, co wiąże się z niższą prowizją ale dłuższym okresem oczekiwania.

13. Jaką prowizję pobiera firma RoTax za świadczoną usługę?

    
Za naszą usługę pobieramy 8% wartości odzyskanego podatku, niemniej jednak aniżeli 35 GBP. Prowizję pobieramy „z góry”. Przeliczenie na PLN odbywa się w oparciu o kurs średni NBP z dnia, kiedy zostaje Klientowi wysłana informacja o wypełnieniu zeznania oraz wysokości zwrotu który otrzyma.
   
ROTAX - Profesjonalna i szybka obsługa.
Jak odzyskać podatek z USA? Zwrot podatków z USA.